1. Vestre skal bygge
verdens mest miljøvennlige
møbelfabrikk

De menneskeskapte klimaendringene og tap av natur er vår tids største utfordringer. Målet med Parisavtalen er å hindre at temperaturen på kloden stiger med mer enn 1,5 grader. Innen ti år må derfor verdens utslipp av klimagasser halveres. Samtidig må vi stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte verdifull natur.

Vestre tror det er mulig med grønn vekst. Det vil si en økonomisk vekst der vi forvalter naturressursene på en bærekraftig måte. Vestre er teknologioptimistiske og mener at industrien har alle muligheter til å lede an i det grønne skiftet. Det vil vi bevise ved å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk i Norge.

"Paris proof"

The Plus har minst 55 % lavere utslipp av klimagasser sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk. Dette betyr at vi overoppfyller Parisavtalens målsetting om å kutte klimagassutslippene med 40 % innen 2030. Det betyr også at vi oppfyller EUs og Norges forsterkede klimamål i samme periode. De store utslippsreduksjonene er mulig fordi vi har valgt en bygningskropp med passivhusstandard, bærekonstruksjon i massivtre, samt bruk av lavkarbonbetong og resirkulert armeringsstål. I tillegg vil byggeplassen bestå av en kombinasjon av fossilfrie og utslippsfrie anleggsmaskiner.

-55%

The Plus reduserer klimagassutslippene med minst 55% sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk.

-90%

The Plus reduserer levert energibehov med minst 90 % sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk.

BREEAM Outstanding

The Plus blir sannsynligvis verdens første prosjekt i sin typologi som oppnår aller høyeste miljøklassifisering i BREEAM ved å oppfylle kravene til Outstanding-nivå. Et Outstanding-bygg er definert som et internasjonalt forbildeprosjekt. I teorien skal mindre enn 1 % av alle nybygg kunne oppnå dette ekstreme nivået, men i praksis er det vanskeligere. Det finnes i dag ingen industriprosjekter i Norden som er i nærheten av å tilfredsstille kravene til Outstanding. Gjennom prosjektet ønsker Vestre å vise at også industriprosjekter kan være globale forbilder innen miljø.

Energiklasse A+

The Plus oppfyller høyeste energikarakter A og er dermed svært energieffektiv. Bygget får maksimal poenguttelling for energieffektivitet og passivhusnivå i henhold til BREEAM Ene 1 og Ene 23. Fabrikken har ekstra gode isolasjonsverdier, vinduer med minimalt energitap og et avansert energisystem med solenergi, varmepumper og brønnpark. Energikarakteren er basert på beregnet levert energi til bygget, og går fra A til G, hvor A er best.

Nær-nullenergi

The Plus har et levert energibehov på 13 kWh/m2 og oppfyller derfor nær-nullenergidefinisjonen til FutureBuilt på 30 kWh/m2 med overlegen margin. Bygget har i praksis ikke behov for oppvarming før utetemperaturen synker til under 5 grader celcius.

Vestre Energy Center

The Plus produserer om lag 250 000 kWh fornybar energi i året fra mer enn 1 000 solcellepaneler som er montert på taket og i området rundt fabrikken. I tillegg bruker The Plus overskuddsvarme fra prosessen til å varme opp bygget. Anlegget for overskuddsvarme er koblet til et isvannsanlegg for kjøling, varme- og kuldelagertanker, varmepumper og energibrønner som støttesystem for lagring. Til sammen bidrar dette til minst 90 % lavere levert energibehov enn på en tilsvarende konvensjonell fabrikk.

100 % elektrisk transport

Vestre var tidlig ute med å bestille Tesla Semi, verdens første helelektriske lastebil. Gjennom 100 % utslippsfri transport mellom fabrikkene i Torsby og Magnor reduserer vi dieselforbruket vårt med over 55 000 liter hvert år, tilsvarende 71 000 kg CO2.

Vestre Vision Zero

Vestres produkter kommer med livstidsgaranti mot rust og 15 års garanti på lakk og treverk. Men vi nøyer oss ikke med det. Vestres nullvisjon er at vi ikke skal lage et eneste produkt som ikke kan ha evig levetid. Det er mulig gjennom riktig bruk og vedlikehold, og ved at slitte møbler etter mange år kan returneres til fabrikken, restaureres og få nytt liv. The Plus har en egen sirkulær produksjonslinje som er satt opp for å håndtere slike oppgaver på en effektiv og energibesparende måte. Slik vil fabrikken hele tiden produsere sirkulære produkter; noen for første gang, mens andre har vært på fabrikken tidligere. En slik sirkulær møbelproduksjon gjør at vi kan redusere energiforbruket radikalt. The Plus er sannsynligvis verdens første sirkulære møbelfabrikk.

Vestre Clean Water Center

Nærmere 700 millioner mennesker lider i dag av mangel på rent vann, og ifølge FN forårsaker utrygt drikkevann og dårlige sanitærforhold rundt 842 000 dødsfall i året. I takt med at vi stadig blir flere mennesker og at klimaendringene fører til store endringer i naturen, blir problemet antagelig bare større i framtiden. I The Plus skal vi gjenbruke over 90 % av prosessvannet, samtidig som vi halverer bruken av kjemikalier og velger de mest miljøvennlige løsningene.

Biologisk mangfold

Det var opprinnelig planlagt en storstilt næringsutbygging i det aktuelle området på Magnor, og konsekvensen av dette ville vært at over 300 mål plantet furuskog ble fjernet. I stedet kommer The Plus, et byggverk der minst mulig fotavtrykk har vært en sentral målsetning. Bygningen plasseres i utkanten av skogen og all resterende natur, det vil si om lag 95 % av området, blir bevart på en slik måte at området fra nå av får utvikle seg fritt videre på naturens egne premisser. Vestre utarbeider sammen med kommunen en forpliktende plan om å ta vare på naturen i området og gradvis utvikle et større mangfold i flora og fauna. I skogen vil det legges til rette for at alle kan komme og oppleve den flotte naturen som nå blir tatt vare på. For å øke det biologiske mangfoldet ytterligere, skal vi dekke store deler av fabrikktaket med naturlig vegetasjon, mest mulig tilsvarende det som finnes på tomten i dag. Alle nødvendige inngrep blir nøye planlagt slik at de begrenses i tid og utbredelse, samt på minst mulig måte forstyrrer dyreliv i området. I tillegg legges det til rette for naturmangfold ved at skogen rundt fabrikken får utvikle seg fritt, uten innplanting av fremmede arter, skjøtsel og rydding som fjerner dyrenes skjulesteder, «boliger» og mattilgang. Et større antall fuglekasser vil bli hengt opp for å sikre hullrugende fugl tilgang til hekkeplasser.

Sharing is caring

I motsetning til mange tradisjonelle industribygg, er The Plus et prosjekt som stolt åpner opp og viser frem produksjonen og arkitekturen. Gjennom Vestres besøkssenter vil det tilbys guidede omvisninger. Generøse vinduer i alle fløyer gir innblikk i alle deler av fabrikken til alle døgnets tider. På de utvendige rampene kan publikum bevege seg opp og få overblikk både inn i bygget og over skogen. Bygg som oppnår Outstanding-sertifikat forplikter seg til kunnskapsdeling gjennom Grønn Byggallianse og BRE. Slik kan verdien av det som er skapt gi ringvirkninger til nye prosjekter på tvers av sektorer og landegrenser.

«The Plus will set a new benchmark across the industry worldwide.»

Forbes Magazine, 27. juli 2020

2. Vestre skal bevise at vi kan
konkurrere globalt fra Skandinavia

Vestre har de siste årene tredoblet omsetningen og har store ambisjoner om videre vekst. Vi forventer at satsningene i Europa og USA gir betydelig økning i etterspørselen. Det innebærer at vi må øke produksjonskapasiteten, og det må vi gjøre på en mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Med produksjon i høykostland gjelder det å jobbe smartere og mer effektivt enn våre konkurrenter. I tillegg skal vi redusere leveringstidene og på sikt tilby utslippsfri transport til hele verden.

Inspirasjon

Tesla

Teslas mål er å fremskynde elektrifiseringen av samfunnet gjennom masseproduksjon av elektriske biler. I ørkenen i Nevada produserer Tesla Gigafactory 1 over 1 100 drivlinjer og batteripakker i døgnet. Fabrikken drives av energi fra sola og vil når den står helt ferdig, være verdens største bygning. Fra Sparks i Nevada sendes batteriene gjennom Donner-passet om lag 400 kilometer til Tesla Factory i Fremont i California. Her produseres og monteres resten av bilen, og drivlinje og batterier installeres. Tesla har tatt kontroll over verdikjeden ved å bygge egne, høyeffektive fabrikker, og på den måten har de sikret seg bedre styring av produksjonen.

Industri 4.0
I den fjerde industrielle revolusjonen smelter internett og kunstig intelligens sammen med produksjon og produkter. Dette innebærer at fabrikkene blir så fleksible at hvert enkelt produkt kan skreddersys etter kundenes behov, uten at det koster mer enn storskala produksjon. Digitaliseringen fører også til at færre rutineoppgaver vil bli utført av mennesker.

The Plus tar i bruk flere Industri 4.0-løsninger. Eksempler på dette er selvlærende lakkeringsroboter som ved hjelp av objektgjenkjenning og kunstig intelligens gir produktene sin endelige farge. Fargeskift som gjerne tok 15 minutter tidligere er nå unnagjort på 30 sekunder. Et annet eksempel er intelligente skannere som optimaliserer bearbeidingen av trevirket og reduserer materialsvinn til et absolutt minimum. Et tredje eksempel er førerløse, elektriske trucker som selv håndterer vareflyten i produksjonen. Dessuten kan hele fabrikken styres fra et nettbrett, og vi kan fortløpende benytte store mengder data fra produksjonen til prosessforbedringer og utviklingsarbeid. Ved å ta i bruk denne teknologien sammen med medarbeiderdrevet innovasjon – den såkalte nordiske samarbeidsmodellen – vil The Plus produsere raskere, grønnere og rimeligere til glede for kunder over hele verden.

Design- og industrisamarbeid i Skandinavia
I Norge, Sverige og Danmark er vi til sammen 21 millioner innbyggere. I en verden på snart 8 milliarder mennesker sier det seg selv at vi ikke kan bli best på alt. Derfor brenner Vestre for skandinavisk design- og industrisamarbeid, og vi mener at de skandinaviske landene i større grad bør konkurrere sammen i globale markeder. For Vestre er det et strategisk mål å ha designutvikling og produksjon i flere land i Skandinavia, basert på historiske, industrielle, kompetansemessige, kulturelle og kunstneriske fortrinn.

Vestre Steel Factory
Torsby er en kommune i Värmland, med nesten 12 000 innbyggere. Kommunen ligger om lag 9 mil fra Magnor, 10 mil fra regionhovedstaden Karlstad og 17 mil fra Oslo. Torsby har en rik industritradisjon, en av Sveriges beste yrkesfagutdanninger og god tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Dessuten ligger Torsby strategisk plassert langs E45, som går fra Alta i Nord-Norge til Gela sør på Sicilia i Italia.

I 2013 åpnet Vestre fabrikk her, designet av det norske arkitektkontoret Snøhetta. Fabrikken er omlag 3 500 kvadratmeter, sysselsetter rundt 30 ansatte og er på solfylte dager selvforsynt med fornybar energi fra solcellepanelene på taket. De siste årene har fabrikken i Torsby forbedret produktiviteten med godt over 50 %, noe som styrker Vestres konkurransekraft vesentlig. Dette har vi fått til gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og betydelige investeringer i robotisering og ny teknologi.

Når vi snart åpner The Plus Vestre Color & Wood Factory på Magnor, vil Vestre Steel Factory i Torsby rendyrkes til produksjon av stål- og aluminiumskomponenter som etter varmforsinking sendes videre til Magnor for lakkering og montering. Ettersom vi samtidig tar hjem mer metallbearbeiding til Torsby, vil det innebære nye, store investeringer og behov for mer arbeidskraft også på fabrikken i Sverige. Slik skaper Vestre flere grønne industriarbeidsplasser både i Norge og i Sverige.

3. Vestre skal skape
attraktive jobber med
rom for alle

Det er ikke først og fremst møbler Vestre produserer. Vi skaper sosiale møteplasser der folk kommer sammen på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller. Slik bidrar vi til en litt bedre verden, og slik skaper vi meningsfulle arbeidsplasser. The Plus vil ha om lag 30 ansatte ved oppstart i 2021/2022, og er dimensjonert for inntil 70 arbeidsplasser i takt med at Vestre vokser.

Oslomodellen - på Magnor!
Vi ønsker å gå foran for et seriøst arbeidsliv og har derfor bestemt at The Plus skal bygges etter Oslomodellen. Denne modellen støttes av partene i arbeidslivet og stiller blant annet krav om minst 10 prosent lærlinger og 50 prosent fagarbeidere på byggeplassen, faste ansettelsesforhold, minimum tariffestet lønns- og arbeidsforhold for de ansatte og lønn mellom oppdrag. Det stilles også krav om HMS-kort fra første dag, utvidede skatteattester fra leverandørene og fullt innsyn i alle leverandørers indre anliggende.

Sunt arbeidsmiljø uten skader
Helse, miljø og sikkerhet er det viktigste på enhver arbeidsplass. På The Plus skal det være et godt arbeidsmiljø, og det skal vi sørge for med moderne maskiner, lyse lokaler med stabil temperatur året rundt, store vindusflater med nærhet til skogen, tilgjengelig uteplasser, sunn og kortreist lunsj, treningsfasiliteter og gratis sykler og hurtiglading av elbil til alle ansatte.

Mål om at alle skal være fagorganiserte
I 2010 ble Vestre som første møbelprodusent medlem av Etisk handel Norge, som skal fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Vi tror på den nordiske modellen med trepartssamarbeid og høy organiseringsgrad. Dette skaper en tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som bidrar til mer innovasjon og bedre produktivitetsutvikling. Vårt mål er at alle ansatte skal være fagorganiserte. For å bidra til dette er Vestre villig til å betale fagforeningskontingenten for sine ansatte.

Flere jenter til industrien
Mangfold på arbeidsplassen er bra, uansett hvilken næring vi snakker om. Til tross for dette er industrien fortsatt mannsdominert. Vestre vil bidra til å endre dette, så vi skal samarbeide med regionale yrkesutdanningsinstitusjoner og andre bedrifter for å gjøre det mer attraktivt for jenter å søke seg til industrifagene.

Kompetanseutvikling for alle
Vestre skal tilby alle ansatte kompetanseutvikling som en del av ansettelsen. Vi vil slå oss sammen med regionale yrkesutdanningsinstitusjoner for å skape attraktive læreplasser og arbeidstrening for unge som har falt utenfor ordinær videregående opplæring. I Norge er det for mange som står helt utenfor arbeidslivet. Vestre vil derfor gjøre det lettere for mennesker med nedsatt arbeidsevne eller huller i CVen å komme tilbake til jobb.

4. Vestre skal bidra til at
folk fra hele verden vil
besøke Magnor

Magnor har en fantastisk historie som Vestre ønsker at flere skal få oppleve. The Plus er ikke bare en miljøvennlig og høyeffektiv fabrikk, det er også et arkitektonisk mesterverk og et prosjekt som skal bidra til å gjøre området attraktivt for besøkende fra hele verden.

Spektakulær arkitektur
Vestres første skikkelige fabrikk ble bygget i Haugesund i 1959 og var tegnet av arkitekt David Sandved. Fabrikken ble av Haugesund Dagblad omtalt som «et av de vakreste industribygg man kan tenke seg». I 2013 åpnet Vestre en fabrikk i Torsby, som er designet av Snøhetta. Der ble restelementer fra laserskjæring av stål brukt som fasadeplater. Og nå bygger vi The Plus på Magnor, som skal bli verdens mest miljøvennlige og transparente møbelfabrikk. Denne gangen er det BIG Bjarke Ingels Group som står bak arkitekturen. Det går med andre ord en arkitektonisk tråd gjennom hele Vestres industrihistorie.

  • 1. Vestres første fabrikk tegnet av arkitekt David Sandved i 1959

Velkommen opp på taket
Fabrikktaket på The Plus er åpent for alle, hele året rundt. Her kan besøkende komme nært på fabrikken og produksjonen, i tillegg til å oppleve vakker natur. Adkomsten til taket skjer via ramper og trapper som er tilknyttet eksisterende og nye turveier i området. Disse veiene skal oppgraderes slik at de er universelt utformet og tilgjengelige for alle mennesker.

Vestre Forest Camp
Området rundt The Plus skal videreutvikles til en hyggelig og attraktiv park for lokalbefolkningen og besøkende. Vi planlegger å bygge kunstinstallasjoner, historiske og pedagogiske utstillinger, lekeplass, piknikkområde, utkikkstårn og en bro over Vrangselva som knytter parken til Magnor sentrum. Her kan gjester besøke kafeer, lokale overnattingssteder og Magnor Glassverk. Vårt mål er ikke mindre enn at Vestre Forest Camp skal bli omtalt av TripAdvisor som et av de anbefalte stedene å reise til i Norge.

«Vestre er det man må kalle en unik bedrift i norsk sammenheng, ikke bare gjennom internasjonalt gjennomslag, men fordi de får dristig design til å bli noe nesten dagligdags»

Byggekunst 100 år, tidsskrift for arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur.

Hans Børli-diktskog
Hans Børli er en av Norges mest kjent diktere, og vi synes han fortjener en diktskog i sine egne hjemtrakter. Sammen med kommunen ønsker vi derfor å gjøre noen av Børlis mest kjente dikt tilgjengelig for besøkende gjennom plaketter, utstillinger og opplevelser langs stiene i den offentlige parken.

5. Vestre skal inspirere
flere til å ta del i det
grønne skiftet

De siste 20 årene er Norge det landet i hele OECD-området som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum. Dette har blant annet resultert i et stadig større handelsunderskudd fra fastlandet. Så langt har inntektene fra petroleumsvirksomheten dekket mellomlegget, men i en verden som raskt skal over på fornybar energi, kan ikke Norge fortsette å regne med like store inntekter fra denne sektoren. Derfor må Norge det neste tiåret doble fastlandsinvesteringene og fastlandseksporten og bygge opp grønne og lønnsomme fastlandsnæringer som kan levere produkter og tjenester til hele verden.

Everything is possible
«Alt er mulig for Vårherre og en mekaniker». Det var mottoet da Johs. Vestre etablerte sitt første mekaniske verksted i en tyskerbrakke i Haugesund i 1947. Nå skal vi bevise at det er mulig å satse stort på lønnsom og miljøvennlig ferdigvareproduksjon i et høykostland som Norge. The Plus er den største enkeltinvesteringen i møbelindustrien i Norge på flere tiår. Hvis Vestre kan, kan flere, og vi tror at prosjektet vil inspirere andre til å sette i gang lignende prosjekter. The Plus kommer til å ha stor symbolkraft og gi betydelige ringvirkninger.

Vestre Experience Center
I sentrum av The Plus ligger besøkssenteret, som kan ta imot barnehager, skoleklasser, studenter, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Mesteparten av fabrikken er tilgjengelig for besøkende, og fra taket og gjennom vinduene i skogen er det mulig for alle å følge med på produksjonen. Vårt mål er å bygge verdens mest åpne og transparente fabrikk, og på den måten skape økt interesse for industri, teknologi og bærekraftig produksjon. Besøkende vil også få tilgang til Vestre Energy Center og Vestre Clean Water Center, der de kan lære om energiproduksjon, energigjenvinning, vannbehandling og materialenes kretsløp.

Lokale partnerskap
The Plus vil inngå en rekke lokale partnerskap. For eksempel skal vi gjennom samarbeid med skogeiere og sagbruk omgjøre kortreist tømmer til unike designmøbler og på den måten skape hele verdikjeder innenfor bioøkonomien i denne norsk/svenske regionen. Med nabobedrifter som Norsk Hydro og Magnor Glassverk vil vi samarbeide om design, produksjon og kompetanseutvikling. Dessuten tror vi at flere bedrifter kommer til å etablere seg på Magnor og inngå i en enda sterkere merkevare- og produksjonsklynge. Da Tesla etablerte Gigafactory 1 midt i ørkenen i Nevada, tok det ikke lang tid før store teknologigiganter som Apple og Google også var på plass. Hvem blir den neste etter The Plus?

FNs bærekraftsmål
The Plus støtter aktivt opp under bærekraftsmålene som er definert av regionen. Vårt mål er å være et utstillingsvindu som viser hvordan de skandinaviske landene og Vestre arbeider med å skape bærekraftig næringsliv, klimavennlige løsninger, sirkulære verdikjeder og forpliktende samarbeid.

«Vi vil applaudere samarbeidet mellom Vestre og Norsk Hydro. Det er akkurat slike konstellasjoner vi trenger i omstillingen av norsk næringsliv»

Jurykjennelse fra DogA i 2019.